English

پروژه ویلاهای مستقل

  • محل پروژه : Long Beach – Iskele
  • نحوه پرداخت : واحدهای آماده تحویل 80 درصد پیش پرداخت و الباقی 6 ماهه بدون بهره
  • زمان تحویل : آماده تحویل